Ładowanie…

Rodzaje spraw

Rodzaje spraw

Prawo Karne
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym;
 • obrona w sprawach z zakresu prawa karno – skarbowego;
 • obrona w sprawach o wykroczenia;
 • reprezentacja pokrzywdzonych przed organami ścigania, a także w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, składanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym – przerwa w karzę, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zawieszenie wykonania kary itp.;
 • sporządzenie i wnoszenie środków odwoławczych od wyroków i postanowień (apelacja, zażalenia, kasacje);
 • sporządzenie i reprezentacja w sprawach o wznowienie postępowania.
Prawo Cywilne
 • reprezentowanie klientów indywidualnych i przedsiębiorców w sprawach cywilnych przed wszystkimi sądami;
 • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, a także inne roszczenia odszkodowawcze;
 • sprawy o naruszenia dóbr osobistych (zadośćuczynienie i odszkodowanie);
 • sporządzenie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego;
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek, uchylenie się od skutków prawnych nabycia spadku, stwierdzenie nieważności testamentu itp.);
 • sprawy o naruszenie posiadania i wydanie nieruchomości;
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (o zniesienie współwłasności nieruchomości, o zasiedzenie itp.).
Prawo Rodzinne
 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy o alimenty;
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o przysposobienie;
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku wspólnego.
Prawo Administracyjne
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi;
 • sporządzenie skarg administracyjnych, odwołań, zażaleń, wniosków, kasacji;
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego i wiele innych;
 • sprawy o zwrot nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej itp.
Prawo Handlowe
 • sporządzenie projektów aktów założycielskich spółek (umowy, statuty), tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego;
 • reprezentacja podczas posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia itp.;
 • reprezentacja i pomoc prawna w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
 • sporządzenie opinii prawnych z dziedziny prawa handlowego;
 • reprezentacja w sprawach sądowych związanych z umową spółki i zaskarżanie uchwał.
Prawo Pracy
 • odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę;
 • reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniu przed sądami powszechnymi;
 • sprawy o ustalenie istnienia umowy o pracę, wynagrodzenie za pracę oraz inne związane z tym świadczenia, odszkodowanie za szkodliwe warunki, wypadek przy pracy, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę itp.
Prawo Unijne
 • pomoc przy sporządzaniu projektów wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych;
 • pisanie skarg i reprezentacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.